Tinget 2023 - saksliste og program for tinghelgen

Hvorfor delta på tinget? Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab. Ikke la denne muligheten til å påvirke forbundets arbeid gå fra deg. Her har du en god anledning til å øve innflytelse på hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fremover. Ved å delta på tinget har du også en gylden sjanse til å møte andre som brenner for idretten. På tinget behandles forbundets strategiplan og langtidsbudsjett, samt innkomne forslag. I tillegg gjennomgås styrets beretning og det gjøres valg av styre, komiteer og utvalg. Tinget 2023 foregår på Scandic Fornebu 17. - 19. November.

Nytt forslag fra styret

Forslag til samlet vedtak for innspill som er relatert til konkurranser og konkurranseregler og som tinget godkjenner kan behandles under ett. Tinget delegerer myndighet til Styret å nedsette et revisjonsutvalg for konkurransereglementet. Utvalget skal ta en fullstendig gjennomgang av de kapitler i konkurranseregelverket det er kommet inn forslag for justering, endring eller revidering på. Utvalget skal bestå av representanter fra arrangementsutvalget, Elite, Age-Group, Barne-og Ungdomsutvalget og lovutvalget. Resultatet av arbeidet skal sendes på høring og deretter gis styret myndighet til å beslutte endringer. Det er en ambisjon om at arbeidet skal fullføres i god tid før sesongen 2022.

Gjelder til innkomne forslag 1, 4,5,6 og 17

Sakspapirer

Vi skriver ikke lenger ut sakspapirer. Dersom du ønsker sakspapirer på papir, så ber vi deg skrive ut i forkant.

Sakspapirer publiseres her som lenker under de enkelte sakene. Dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget.

Sakliste og saksdokumenter

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Velge ordstyrer,
 3. Velge referent(er)
 4. Velge to representanter til å undertegne protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakliste
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle Beretning 2019 og Beretning 2020.
  1. Gjennomgang av lovutvalgets og disiplinærutvalgets arbeid i tingperioden.
  2. Gjennomgang av styrets foreløpige årsberetning for 2021
 9. Behandle NTFs årsregnskap 2019 og årsregnskap 2020 i revidert stand, og gjennomgang av revisorberetning og regnskap for Triatlonskolen.
  1. Revisjonsberetning 2019 og Revisjonsberetning 2020.
  2. Gjennomgang av foreløpig regnskap 2021, med avdelingsregnskap.
  3. Behandle Rapport Kontrollkomiteen 2019 og Rapport Kontrollkomiteen 2020.
  4. Gjennomgang av kontrollkomiteens arbeid for 2021.
 10. Behandle innkomne forslag til forbundstinget.
 11. Fastsetting av avgifter
 12. Behandle langtidsplan/endring i Strategiplan Norges Triatlonforbund og langtidsbudsjett 2022 og 2023
 13. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap
 14. Foreta følgende valg etter innstilling fra valgkomiteen:
  1. President og visepresident
  2. Fire styremedlemmer, hvorav en ungdomskandidat samt to varamedlemmer
  3. Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
  4. Disiplinærutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  7. Lovutvalg med to medlemmer

Lov for Norges Triatlonforbund

Regler for forbundstinget

Reglement for forbundstinget står nedfelt i Lov for Norges Triatlonforbund. For spørsmål, ta kontakt med forbundskontoret.

Forslag til tinget

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Forslag sendes per post eller på epost til triathlonforbundet@triathlon.no

Stemmeberettigede og tingets rolle

Tinget er forbundets øverste myndighet. Les mer om tingets oppgaver og se hva som skjedde på tidligere forbundsting.

Tinghelgens program

I tillegg til selve forbundstinget inviterer vi til strategisamling og nyttig faglig påfyll 19.-20. november. Her er programmet:

Fredag 

Kl 17:30 : Velkommen til Trondheim

Bli kjent og Teambuilding

Kl 19.00 : Middag på hotellet, buffet

Lørdag

Kl 09.00 : Parallellsesjoner Klubbutvikling og Arrangement

Kl 11.30 : Fellessesjon Haugesund

Kl 13.00 : Lunsj

Kl 14.00 : Fellessesjon Bærekraft 

Kl 14.45 : Fellessesjo: Suksessfaktorene som førte oss til OL gull, ved Arild Tveiten

Kl 15.15 : Presentasjon: Min reise mot toppen, ved Solveig Løvseth

Kl 15.45 : Presentasjoner og debatt Internasjonale arrangementer i Norge

Kl 17.00 : Løpetur

Kl 19.00 : Tingmiddag; festmiddag med hedersutdelinger

Søndag

Kl 08.30 : Oppstart tingforhandlinger

Kl 16.30 : Beregnet avslutning av tinget 

 

Hederstegn

På tingmiddagen lørdag 20. november presenteres og hedres vinnere av hederstegn for 2020 og 2021.

LES MER

Antall stemmeberettigede og kjønnsfordeling

Tinget

Tinget

Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab frem til neste tingperiode. Her tar medlemsklubber beslutninger som avgjør hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fr …

LES MER
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV