Antidoping

Arbeid med antidoping er trolig et arbeid som aldri tar slutt. For å sørge for en sunn og rettferdig idrett er det viktig at alle, fra NIF til enkeltutøvere har fokus på dette viktig arbeidet. Under kan du lese mer om hvilket arbeid som skjer i Norge på dette feltet.

Antidoping

Antidoping Norge

Stiftelsen Antidoping Norge ble stiftet i 2003. Det var Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som opprettet stiftelsen. Bakgrunnen var et ønske om å sikre uavhengighet i kontroll- og påtalevirksomheten.

Vedtaket om åopprette en stiftelse for kontroll og påtalevirksomhet i dopingsaker i idretten ble gjort påIdrettstinget i 2003.

Stiftelsens formål og virksomhetsområder:

 • ADN skal bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. ADN har som formål å drive allmennyttig virksomhet.
 • Stiftelsen er opprettet for å sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité (NIF) og staten.

Stiftelsen skal, i medhold av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) lov og avtale mellom NIF og stiftelsen, arbeide for formålet blant alle NIFs organisasjonsledd og medlemmer.

Les mer om hvordan Antidoping Norge kan bidra til deres holdningsskapende arbeid. La oss sammen jobbe for en dopingfri idrett.

Ren utøver

Vi anbefaler alle å gjennomføre e-læringsprogrammet til Antidoping Norge Ren Utøver. Der kan utøvere, støtteapparat, arrangørklubber og andre som har forbindelser til idretten en god mulighet til å lære. Jo flere som vet mer, jo bedre er det.

Hva forventes av arrangør

Dette er en veiledning til arrangører av idrettsarrangement og andre som har behov for å vite hva en dopingkontrollstasjon kan og/eller bør inneholde.

Minstekrav til en dopingkontrollstasjon
Ved etablering av en dopingkontrollstasjon skal en tilrettelegge for best mulige forhold for kontrollvirksomheten. En dopingkontrollstasjon skal som et minimum bestå av:
 • mulighet for utøver å avlegge urinprøve i avskjermet område
 • mulighet for utøver å sitte
 • mulighet for utøver å ligge – gjelder kun for blodprøver
 • mulighet for dopingkontrollør og utøver å gjennomføre prosedyren ved et fungerende «bord»
 • mulig å kaste søppel i en beholder
 • mulighet for utøver å kunne vente under oppsynDopingkontrollstasjonen skal være plassert slik at prosedyrer kan gjennomføres under avskjermede forhold.
Tilgjengelighet
Det må være rimelig avstand mellom dopingkontrollstasjonen og målområdet (eventuelt bane eller arena hvor utøver avslutter den aktiviteten han/hun driver). Dersom dopingkontrollstasjonen ikke er i umiddelbar nærhet til målområde (eller der hvor utøver avslutter aktiviteten) skal sikker transport dedikert kun til dopingkontrollformål være tilgjengelig.
Dopingkontrollstasjonen skal kun benyttes som dopingkontrollstasjon fra kontrollteamet ankommer og så lenge kontrollen pågår. Kontrollteamet avgjør når kontrollen er avsluttet.
Ønskede forhold ved en dopingkontrollstasjon
For å sikre optimale forhold ved prøvetaking bør en dopingkontrollstasjon bestå av:
 • et dopingkontrollrom
 • et toalett
 • et venterom.
Ved prøvetaking av både blod og urin bør det være to dopingkontrollrom for å få effektivisert kontrollen. Ved store kontroller bør en sørge for at det er tilstrekkelig med dopingkontrollrom for å effektivisere kontrollen.
Dopingkontrollrom
Dopingkontrollrommet bør være avlukket, stengt for utenforstående og med lett tilgang til toalett. Rommet skal helst kunne låses og bør være oppvarmet. Dopingkontrollrommet bør inneholde følgende:
 • 6 stoler
 • 2 bord
 • 1 behandlingsbenk – gjelder kun for blodprøver
 • en søppelkurv m/plastpose
 • tørkepapir
 • låsbart kjøleskap
Toalett
Toalettet bør være avlukket og helst ligge i direkte tilknytning til dopingkontrollrommet for urinprøver. Rommet bør inneholde følgende:
 • toalett
 • toalettpapir
 • vask og såpe.
Venterom
Et eget avskjermet venterom bør ligge i umiddelbar nærhet av dopingkontrollrommet. Rommet bør være lett tilgjengelig fra utøvernes garderober og bør være oppvarmet.
Venterommet bør inneholde:
 • tilstrekkelig antall stoler til utøvere og ledsagere
 • bord
 • en søppelkurv
 • tørkepapir
 • drikke i forseglede beholdere
I tillegg vil det være god service overfor utøverne dersom venterommet er utstyrt med:
 • TV og lesestoff
 • tilgang til vask

Arrangør anbefales å ta kontakt med Antidoping Norge for avklaring av spesielle forhold i forbindelse med arrangement.Dopingkontroller gjennomføres normalt uanmeldt, slik at arrangør anbefales å ta høyde for at uanmeldte dopingkontroller kan finne sted under arrangementet. Dopingkontrollteamet vil være behjelpelig med å avklare nødvendige behov ved ankomst. Arrangør er pliktig til å samarbeide med kontrollteamet og søke å legge forholdene til rette for kontrollteamet slik at kontrollen kan gjennomføres under best mulige forhold.

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV